Tata作响39PTata爱尤物

Tata作响39PTata爱尤物

水二钟,煎八分,不拘时服。蛇蜕七条 蝉蜕 白术 龙胆草 元石 当归 白菊花各两半 川芎半两   人参一两 茯苓一两半 木贼一两半 连翘一两半 赤芍药一两半    □猪爪三十枝,刺猥皮 穿山甲 壳精草各一两半   共为细末,一半入牙皂十二梃,烧存性,和匀,炼白蜜丸桐子大,每服一   钱五分,空心杏仁汤下;一半入仙灵脾一两,每服三钱,用猪肝三片,批   开夹药煮熟,临卧细嚼,用原汁送下。

【注】[1]凡下针,用左手大指爪甲,重切所针之穴,令气血开,  教病者心专于内,不要外驰,然后下针,使针不伤荣卫,方堪入妙也。<目录>外科卷下\刺灸心法要诀留针取气候沉浮,出入徐徐必逗留,能令荣卫纵横散,巧妙元机在指头。

[2]从极泉下行至肘,在肘上三寸,伸肘举臂取之,青灵穴也。[38]转关者,辘轳转关也。

合谷主治破伤风,痹痛筋急针止疼,兼治头上诸般病,水肿产难小儿惊。 灸疮不发气血竭,七日发脓病必除,发热膏贴防外袭,薄连葱荽净疮污。

[3]宜服除热饮子,清泻其毒热也。[3]先宜用手法□割后,服抽风汤或茺蔚丸。

人参一两 苏木二两水煎服。[3]今撮其要,仍编为十二歌诀,庶简明切当,便于后学。

Leave a Reply